THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

(15 tiết lý thuyết + 15 tiết bài tập <=> 1,5 tín chỉ)

NỘI DUNG

  1. Các khái niệm cơ bản (3 tiết)
  2. Tốc độ phản ứng (9 tiết)
  3. Lý thuyết phản ứng (6 tiết)
  4. Phản ứng dây chuyền (3 tiết)
  5. Phản ứng quang hóa (3 tiết)
  6. Xúc tác (3 tiết)
  7. Ôn tập (3 tiết)

ĐÁNH GIÁ 

  • Phần Động Hóa Học chiếm 50% số điểm của môn Hóa Lý 2
  • Kết quả kiểm tra giữa kỳ: 30%
  • Kết quả kiểm tra cuối kỳ: 70%